Algemene Voorwaarden Wholesale

Versie 7 oktober 2020

Bij een wholesale-bestelling gaat de (web)winkeleigenaar akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Inhoud

1. Definities
2. Identiteit van de ondernemer
3. Toepasselijkheid / Algemeen
4. Het aanbod
5. De overeenkomst
6. De prijs
7. Conformiteit en garantie
8. Levering en uitvoering
9. Duurtransacties
10. Reclamatie / Retourneren
11. Betaling
12. Klachtenregeling
13. Aansprakelijkheid
14. Privacy
15. Auteursrecht / Copyright
16. Intellectuele eigendomsrechten
17. Afbeeldingen
18. Product-identiteit
19. Overige bepalingen
20. Toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. (Web)winkeleigenaar: De zakelijke koper, niet zijnde een consument, die handelt in de uitoefening van bedrijf/eenmanszaak ingeschreven bij de KvK en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
2. Dag: Kalenderdag
3. Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
4. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de (web)winkeleigenaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan de (web)winkeleigenaar aanbiedt.
6. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst, waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
7. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de ondernemer en (web)winkeleigenaar tegelijk in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Op Gevoel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68835426.
Betalingen: KNAB | IBAN: NL86KNAB0257019936 | Ten name van: M.A.H. Hulzink | Op Gevoel

Op Gevoel is schriftelijk bereikbaar op onderstaand adres:
Aaltenseweg 61
7131 NB Lichtenvoorde
info@p-gevoel.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid / Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en de (web)winkeleigenaar.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de (web)winkeleigenaar beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en op verzoek van de (web)winkeleigenaar zo spoedig mogelijk kosteloos kunnen worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de (web)winkeleigenaar ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de (web)winkeleigenaar op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de (web)winkeleigenaar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kan nemen. Tevens kunnen – op verzoek van de (web)winkeleigenaar – langs elektronische weg of op andere wijze de ‘algemene voorwaarden wholesale’ kosteloos worden toegezonden.
4. Andere condities dan onderhavige ‘algemene voorwaarden wholesale’ zijn slechts toepasselijk indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle mondelinge afspraken zijn vrijblijvend zolang zij door Op Gevoel niet schriftelijk bevestigd zijn.
5. Bij schending van de ‘algemene voorwaarden wholesale’ behoudt Op Gevoel zich het recht om de samenwerking eenzijdig te beëindigen.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de overeenkomst vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de (web)winkeleigenaar mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod, in de vorm van een schriftelijke overeenkomst, bevat zodanige informatie, dat voor de (web)winkeleigenaar duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de (web)winkeleigenaar van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Verkoop vindt alleen plaats aan (web)winkels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en altijd op basis van de door de (web)winkeleigenaar goedgekeurde offerte die n.a.v. de schriftelijke (mail) aanvraag/bestelling – op maat – opgesteld is door Op Gevoel.
2. Indien de (web)winkeleigenaar langs elektronische weg een bestelling heeft geplaatst en het aanbod/de overeenkomst dus heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ondernemer is bevestigd, kan de (web)winkeleigenaar de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de (web)winkeleigenaar elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de (web)winkeleigenaar aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – De prijs

1. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is ondernemer bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. (Web)winkeleigenaren kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het verleden.
2. De genoemde prijzen van producten of diensten in het aanbod van de ondernemer zijn in euro’s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
3. De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland en België bij iedere bestelling in rekening worden gebracht, zijn gecategoriseerd op pakketpost.
4. Vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De (web)winkeleigenaar en zijn klanten dienen zorgvuldig met producten om te gaan. Bij schade aan producten als gevolg van eigen schuld, geldt er geen garantie.
3. Bij schade bij het ontvangen van de producten, dient de (web)winkeleigenaar contact op te nemen met de ondernemer voor een passende oplossing. Uitzondering hierop zijn minimale beschadigingen aan kaarten en (mini)posters, zoals kleine kreukjes en deukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.
4. Zoals bij alle wenskaarten en (mini)posters het geval is, kunnen ook de wenskaarten en (mini)posters van Op Gevoel na verloop van tijd enigszins buigen, kromtrekken of verkleuren. Hier is niets aan te doen, dit is een natuurlijk proces én inherent aan het product (zie artikel 18 – Product-identiteit). De (web)winkeleigenaar en zijn klanten hebben geen recht op vervanging mocht verbuiging of verkleuring voorkomen. Op Gevoel adviseert daarom de producten niet in direct (zon)licht te plaatsen.
5. Vanaf moment van ontvangst van de producten ligt de verantwoordelijkheid bij de (web)winkeleigenaar. De (web)winkeleigenaar gaat zorgvuldig met producten om, zodat zij in goede staat blijven. Eventuele klachten na verkoop door de (web)winkeleigenaar in zijn/haar (web)winkel zijn de verantwoording van de (web)winkeleigenaar. Op Gevoel is hier niet verantwoordelijk voor en is niet verplicht om voor vervanging van producten te zorgen of een andere oplossing voor klachten te bieden.

Artikel 8 – Levering / Uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van wholesale-aanvragen, bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van product-bestellingen en de uitvoering/levering van schrijfdiensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de (web)winkeleigenaar aan Op Gevoel kenbaar heeft gemaakt.
3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post- en pakketbezorgers.
4. Door Op Gevoel opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Op Gevoel is gerechtigd om deelleveringen te doen. Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de (web)winkeleigenaar of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzonderingen hierop zijn lichte beschadigingen, zoals kleine kreukjes en deukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.
6. Vanaf het moment van ontvangst zijn de fysieke producten eigendom van de (web)winkeleigenaar. Het ontwerp (inclusief tekst en afbeelding) van de fysieke producten blijft eigendom van Op Gevoel. Fysieke producten, afbeeldingen en teksten mogen niet worden gekopieerd/gedupliceerd.

Artikel 9 – Duurtransacties

1. De (web)winkeleigenaar kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met in achtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, heeft een looptijd van maximaal één jaar. Bij stilzwijgen van de (web)winkeleigenaar zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 10 – Reclamatie / Retourneren

1. Ondernemer doet er alles aan om de (web)winkeleigenaar een goed product te leveren. Wij raden daarom aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan de verwachtingen voldoen, dan dient de (web)winkeleigenaar ondernemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Ondernemer zal dan altijd proberen eventuele problemen of klachten – in overleg met de (web)winkeleigenaar – op de best mogelijke manier op te lossen.
2. Bij de aankoop van producten heeft de (web)winkeleigenaar geen recht op herroeping.
3. Annulering door (web)winkeleigenaar is uitsluitend toegestaan, na overleg met de ondernemer, indien deze schriftelijk wordt gedaan én binnen 24 uur na bestelling. In geval van annulering is de (web)winkeleigenaar aan Op Gevoel verschuldigd de alle in redelijkheid gemaakte kosten, onverminderd het recht van Op Gevoel op vergoeding van volledige schade. Niet standaard voorraadmateriaal en speciaal besteld materiaal, kan door de (web)winkeleigenaar niet geretourneerd en niet geannuleerd worden. Daarvoor geldt een afnameverplichting.
4. Indien ondernemer schriftelijk akkoord is met retourzending, zal (web)winkeleigenaar het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en (verzend)verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de (web)winkeleigenaar.
5. Alleen bij retournering van alle producten worden de kosten van heenzending terugbetaald. Het totaalbedrag van de geretourneerde producten en de eventuele verzendkosten worden uiterlijk 30 dagen na ontbinding terugbetaald aan (web)winkeleigenaar.
6. Ruilen is niet mogelijk.
7. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen, in een winkel uitgestald zijn (geweest) of zijn doorverkocht.

Artikel 11 – Betaling

1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat de (web)winkeleigenaar het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de (web)winkeleigenaar de overeenkomst ontbinden.
2. De (web)winkeleigenaar heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de ondernemer te melden.
3. De (web)winkeleigenaar kan een keuze maken uit de volgende betaalmethoden: vooraf overmaken of directe betaling via iDeal of Bancontact.
4. De (web)winkeleigenaar kan onder andere via overschrijving (vooraf overmaken) betalen. Als de (web)winkeleigenaar voor overschrijving kiest, dan dient hij uiterlijk binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling het verschuldigde bedrag aan de ondernemer over te maken. Gebeurt dit niet, dan wordt de overeenkomst ontbonden.

Artikel 12 – Klachtenregeling

1. Klachten kunnen door de (web)winkeleigenaar schriftelijk, via een e-mail, aan ondernemer bekend gemaakt worden.
2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze procedure.
3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de (web)winkeleigenaar de gebreken heeft geconstateerd.
4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de (web)winkeleigenaar een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van ondernemer en de producten van ondernemer voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
2. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van de producten/diensten van ondernemer.
3. De aansprakelijkheid van ondernemer is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende product of de desbetreffende dienst.
4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen (web)winkeleigenaar en ondernemer, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen (web)winkeleigenaar en ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.
5. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kleine afwijkingen in de kleur van het geleverde.
6. In geval van overmacht zijdens Op Gevoel blijft de overeenkomst van kracht, maar worden Op Gevoels verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort. Een en ander behoudens verkopers recht om in een dergelijk geval de overeenkomst voor zover die nog niet uitgevoerd is te annuleren en het wel reeds uitgevoerde in verhouding tot het geheel in rekening te brengen. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk begrepen niet (tijdige) levering door leveranciers van Op gevoel, ook in die gevallen, waarin Op Gevoel de niet (tijdige) levering had kunnen voorzien. En alle oorzaken welke buiten de schuld en macht van Op Gevoel vallen.
7. Alle extra kosten die veroorzaakt zijn door overmacht zijdens de (web)winkeleigenaar komen ten laste van de (web)winkeleigenaar.

Artikel 14 – Privacy

De manier waarop Op Gevoel omgaat met de door (web)winkeleigenaar verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in het Privacy beleid.

Artikel 15 – Auteursrecht / Copyright

Op alle teksten en afbeeldingen van Op Gevoel zowel off- als online rust copyright en beeldrecht. De teksten, illustraties en afbeeldingen van Op Gevoel zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de ondernemer. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer is vermenigvuldiging van afdrukken (zoals wenskaarten en miniposters) en het verspreiden of overnemen van complete tekstgedeeltes van gedownloade documentbestanden/fotografie op basis van het auteursrecht ten strengste verboden. Mocht de (web)winkeleigenaar één van de teksten, illustraties of afbeeldingen willen gebruiken dan zijn daar vaak mogelijkheden toe, maar daarvoor dient eerst contact opgenomen te worden met Op Gevoel.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

1. De (web)winkeleigenaar dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Op Gevoel geleverde producten en diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
2. Op Gevoel garandeert niet dat de aan (web)winkeleigenaar geleverde producten en/of diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel eigendomsrecht van derden.

Artikel 17 – Afbeeldingen

Door wisselende beeldscherminstellingen kunnen de kleuren van de producten iets afwijken van de werkelijkheid. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 18 – Product-identiteit

De producten – kortgezegd “papierwaren” – van Op Gevoel worden gedrukt op 350 grams enkelzijdig gelamineerd gestreken sulfaatkarton. Doordat de kaarten enkelzijdig gelamineerd zijn, kunnen de producten iets krom trekken. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 19 – Overige bepalingen

1. Verkoopprijzen mogen in een (web)winkel niet lager zijn dan de verkoopprijzen op op-gevoel.nl.
2. Wanneer producten in een fysieke winkel worden verkocht, worden visitekaartjes van Op Gevoel meegeleverd, zodat deze (op verzoek) aan klanten verstrekt kunnen worden.
3. Als producten van Op Gevoel in een webwinkel worden verkocht, wordt duidelijk aangegeven dat producten van het merk ‘Op Gevoel’ zijn. De teksten/product-omschrijvingen van op-gevoel.nl mogen niet worden gebruikt. Foto’s mogen wel gebruikt worden.
4. Kortingscodes zijn niet geldig op wholesale bestellingen.
5. Bestelde producten zijn alleen bedoeld voor wederverkoop in de (web)winkel(s).
6. Op Gevoel levert geen displaymateriaal voor de (web)winkel.
7. Producten zijn niet voorzien van een barcode of prijs.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (geen consumentenrecht).
2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissementsdistrict, waarbinnen Op Gevoel valt.