Algemene voorwaarden

Versie 7 oktober 2020

Bij een bestelling in de webwinkel gaat de koper/consument akkoord met onderstaande voorwaarden.

Inhoud

1. Definities
2. Identiteit van de ondernemer
3. Toepasselijkheid / Algemeen
4. Het aanbod
5. De overeenkomst
6. De prijs
7. Levering / Uitvoering
8. Terugvordering, retourneren en herroepingsplicht
9. Betaling
10. Klachtenregeling
11. Aansprakelijkheid
12. Auteursrecht / Copyright
13. Intellectueel eigendomsrecht
14. Afbeeldingen
15. Product-identiteit
16. Toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Bedenktijd: De termijn, waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
• Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
• Dag: Kalenderdag
• Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
• Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie, die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
• Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
• Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
• Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst, waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
• Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn (geweest).

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Op Gevoel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68835426.
Betalingen: KNAB | IBAN: NL86KNAB0257019936 | Ten name van: M.A.H. Hulzink | Op Gevoel

Op Gevoel is
schriftelijk bereikbaar op onderstaand adres:
Aaltenseweg 61
7131 NB Lichtenvoorde
info@p-gevoel.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid / Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de consument/koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
4. Situaties die niet (volledig) in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door de consument.
2. Wanneer de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Wanneer de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daarvoor passende veiligheidsmaatregelen treffen.
4. De ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, zo ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hem het recht voorbehouden een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product en/of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met eventuele klachten terecht kan info@op-gevoel.nl.
• de in artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
6. Wanneer het gaat om een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – De prijs

1. Vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, mag de ondernemer prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden wijzigen. Consumenten/kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het verleden.
3. De genoemde prijzen van producten of diensten in het aanbod van de ondernemer zijn in euro’s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
4. De verzendkosten die voor iedere bestelling bij verzendingen binnen Nederland en België in rekening worden gebracht, zijn gecategoriseerd als brievenbuspakket of pakketpost. Afhankelijk van het gewicht en de grootte van de producten in het winkelmandje, wordt er bepaald of jouw bestelling met de reguliere brievenbuspost mee kan of dat je bestelling via pakketpost toegezonden moet worden. Deze bedragen zijn als volgt:

Verzendkosten Nederland

€ 1,95 voor één kaart + envelop of miniposter
€ 2,95 voor twee tot vijf kaarten + envelop of miniposters (combineren kan)
€ 4,95 voor bestellingen met houten houder(s) en/of groter dan vijf papierwaren tot 2 kg (brievenbuspakket met Track & Trace)
€ 6,95 voor bestellingen groter dan 2 kg (pakketpost met Track & Trace)

Verzendkosten België

€ 2,95 voor één kaart + envelop of miniposter
€ 4,95 voor twee tot vijf kaarten + envelop of miniposters (combineren kan)
€ 9,95 voor bestellingen met houten houder(s) en/of groter dan vijf papierwaren tot 2 kg (€ 13,00 met Track & Trace)
€ 19,95 voor bestellingen groter dan 2 kg (pakketpost met Track & Trace)

Artikel 7 – Levering / Uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument schriftelijk aan Op Gevoel heeft doorgegeven.
3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertragingen, die worden veroorzaakt door post- en/of pakketbezorgers.
4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Terugvordering, retourneren en herroepingsplicht

1. Ondernemer doet altijd zijn uiterste best om een goed product te leveren. Wij verwachten van de consument/koper dat hij de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst inspecteert. Mochten de bestelde artikelen niet aan de verwachtingen voldoen, dan dient de consument/koper de ondernemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Ondernemer zal dan proberen eventuele problemen of klachten in overleg met consument/koper op een goede manier op te lossen.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument/koper zorgvuldig omgaan met het product en de (verzend)verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken – voor zover dat nodig is – om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en (verzend)verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Consument/koper heeft het recht de door van ondernemer geleverde artikelen binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient consument/koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking (zoals in lid 2 van deze bepaling beschreven).
4. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de consument/koper.
5. De artikelen worden bij voorkeur geretourneerd in de originele verzendverpakking.
6. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet ondernemer de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd wordt ook schade ontstaan door (indringende) geuren verstaan.

Artikel 9 – Betaling

1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat het aanbod aanvaard wordt en consument/koper voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per mail is bevestigd, kan de consument/koper de overeenkomst ontbinden.
2. De consument/koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de ondernemer te melden.
3. De consument kan een keuze maken uit de volgende betaalmethoden: betaling via iDeal of Bancontact.

Artikel 10 – Klachtenregeling

1. De consument/koper kan klachten via een mail aan ondernemer bekendmaken.
2. De ondernemer beschikt over een duidelijke, goed vindbare klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument/koper de gebreken heeft geconstateerd.
4. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst door de ondernemer beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van ondernemer en de producten van ondernemer voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Ondernemer is ook niet aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
2. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van de producten/diensten van ondernemer.
3. De aansprakelijkheid van ondernemer is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende product of de desbetreffende dienst.
4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen consument/koper en ondernemer, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen consument/koper en ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

Artikel 12 – Auteursrecht / Copyright

Op alle teksten en afbeeldingen van Op Gevoel zowel off- als online rust copyright en beeldrecht. De teksten, illustraties en afbeeldingen van Op Gevoel zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de ondernemer. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer is vermenigvuldiging van afdrukken (zoals wenskaarten en miniposters) en het verspreiden of overnemen van complete tekstgedeeltes van gedownloade documentbestanden/fotografie op basis van het auteursrecht ten strengste verboden. Mocht consument/koper één van de teksten, illustraties of afbeeldingen willen gebruiken dan zijn daar vaak mogelijkheden toe, maar daarvoor dient eerst contact opgenomen te worden met Op Gevoel.

Artikel 13 – Intellectueel eigendomsrecht

1. De consument/koper dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Op Gevoel geleverde producten en diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
2. Op Gevoel garandeert niet dat de aan consument/koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel eigendomsrecht van derden.

Artikel 14 – Afbeeldingen

Door wisselende beeldscherminstellingen kunnen de kleuren van de producten iets afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 15 – Product-identiteit

De producten – kortgezegd “papierwaren” – van Op Gevoel worden gedrukt op 350 grams enkelzijdig gelamineerd gestreken sulfaatkarton. Doordat de kaarten enkelzijdig gelamineerd zijn, kunnen de producten iets krom trekken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissementsdistrict waarbinnen Op Gevoel valt.